Η προστασία του Περιβάλλοντος για την  ποτοποιία Cretan Quality αποτελεί βασικό μας στόχο. Ή διαρκής προσπάθειά μας για την προστασία του Περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας σε αυτό.

Ο άνθρωπος με τις δραστηριότητές του επιδρά στο περιβάλλον. Οι επιδράσεις αυτές, στο μέτρο που διαταράσσουν τις σύνθετες και πολύπλοκες σχέσεις των οργανισμών. Τόσο μεταξύ τους όσο και με το Περιβάλλοντος τους, προκαλούν βλάβες, πολλές από τις οποίες είναι δύσκολα ανατρέψιμες ή ανεπανόρθωτες.

Έτσι, μια δραστηριότητα που καταναλώνει πολλούς φυσικούς πόρους και προκαλεί μεγάλη ρύπανση (π.χ. μια βιομηχανία), έχει μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ενώ, μια δράστη-ριότητα που δεν καταναλώνει πολλούς πόρους και δεν ρυπαίνει πολύ (π.χ. μια εμπορική επιχείρηση) έχει μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στόχος της περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς της επιχείρησης μας.

 


Η προστασία του Περιβάλλοντος από κάθε επιχείρηση

με την εφαρμογή κατάλληλης μεθοδολογίας και σύγχρονων τεχνολογιών, έχει πάντα θετικά αποτελέσματα.

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από την εταιρία μας για την παραγωγή των προϊόντων δεν είναι πλήρως αυτόματα. Αποτέλεσμα να απαιτείται αρκετή χειρωνακτική εργασία. Αυτό συμβάλλει στην προστασία του Περιβάλλοντος με δύο σημαντικούς παραμέτρους.  Στην ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος και άρα στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που αφορά τον τομέα της παραγωγής και τις μεθόδους αυτής είναι η αξιοποίηση του νερού. Το νερό το οποίο χρησιμοποιείται για τις διαδικασίες  παραγωγής  ανακυκλώνεται. Το αποτέλεσμα είναι να μειώνεται το κόστος κατανάλωσης και μία εταιρία παραγωγής ποτών να καθίσταται φιλική προς την προστασία του Περιβάλλοντος.